نحوه اخذ ارز مسافرت هوایی در بستر اینترنت از طریق پیام رسان بله


انتشار : 1402/03/24متقاضیان می توانند 7 روز پیش از تاریخ سفر با مراجعه به پیام رسان بله با انتخاب گزینه بانک من - خدمات بانکی - گزینه از مسافرتی را انتخاب و پس از ورود مشخصات فردی (که صحت اطلاعات از طریق سامانه ثبت احوال کنترل می گردد) با انتخاب فرودگاه مبدا، میزان ارز بر مبنای 100 واحد و پرداخت ریال از طریق درگاه بانک، فرآیند خرید ارز را بدون مراجعه به شعب تکمیل نمایند. پس از اخذ شناسه فروش، مشتریان می توانند پس از باجه کنترل گذرنامه با مراجعه به باجه بانک نسبت به دریافت اسکناس مبادرت نمایند.